گندم زار من

75 تفسیر سوره یاسین
نویسنده : محمد - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۸
 

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin01.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin02.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin03.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin04.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin05.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin06.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin07.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin08.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin09.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin10.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin11.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin12.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin13.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin14.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin15.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin16.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin17.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin18.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin19.mp3

http://mjamalzad.persiangig.com/audio/036YaSin20.mp3