65 حدیث امام حسن مجتبی (ع)

خـویشاونـد کسـى است کـه دوستـى و محبّت، او را نـزدیک کرده باشد و اگـر چـه نـژادش دور بـاشد.و بیـگانـه کسـى است کـه از دوستـى و محبّت به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد.

                                                                      

                                                              امام حسن مجتبی (ع)

/ 0 نظر / 6 بازدید