68 اجابت دعا

خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود: ای موسی با زبانی که گناه نکردی مرا بخوان تا دعایت را اجابت کنم!

حضرت موسی عرض کرد: کدام زبان است که گناه نکرده باشد؟

فرمود: تو با زبان دیگران گناه نکردی، بگو برایت دعا کنند.

/ 1 نظر / 4 بازدید