پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

46

ای موسی هرچه احتیاج داری از من بخواه، حتی نمک طعام و علف گوسفندانت را.                                                                                            خدا
/ 3 نظر / 41 بازدید