س. د.

بازهم تو بلوار عزیز.

بهشت میلتون. واسه همینه این همه سال ازت فرار کردم. اگه مجبور نبودم اینبارم چشمام رو می دزدیدم. 

عجیب بود خودم رو دیدم. من صد سال پیش. در به در دنبال کسی می گشتم. از همه پلهات بالا و پایین رفتم. عکس کسایی که دوست داشتم پیش چشمم جون می گرفت. واسه من همینم کافیه.

و البته مهمترین شون. غریبه دوست داشتنی من، با اون چشایی که واسه به آتیش کشیدن یه شهر کافی بود. چقد لطیف بود، با کوچکترین نگاه عاشقانه می شکست.

/ 0 نظر / 4 بازدید